باشگاه دایون سواران ایران تحت نظارت شرکت صنایع خودروسازی ایلیا و با همکاری کلوپ ملی سافاری حوزه اتومبیلرانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ج.ا.ا. در سال ۱۴۰۱ تأسیس شد. این باشگاه فعالیت خود را در زمینه‌های آموزش، همایش و اشتراک گذاری تجربیات فنی در مورد خودروی دایون انجام می‌دهد.

مروری بر رویداد های گذشته

سفر خاطره انگیز دایون سواران ایران

photo_33_2023-10-04_23-39-55
photo_25_2023-10-04_23-39-55
photo_28_2023-10-04_23-39-55
photo_34_2023-10-04_23-39-55
photo_30_2023-10-04_23-39-55
photo_29_2023-10-04_23-39-55
photo_27_2023-10-04_23-39-55
photo_24_2023-10-04_23-39-55
photo_26_2023-10-04_23-39-55
photo_23_2023-10-04_23-39-55
photo_22_2023-10-04_23-39-55
photo_20_2023-10-04_23-39-55
photo_19_2023-10-04_23-39-55
photo_18_2023-10-04_23-39-55
photo_21_2023-10-04_23-39-55
photo_17_2023-10-04_23-39-55
photo_16_2023-10-04_23-39-55
photo_15_2023-10-04_23-39-55
photo_14_2023-10-04_23-39-55
photo_13_2023-10-04_23-39-55
photo_12_2023-10-04_23-39-55
photo_11_2023-10-04_23-39-55
photo_6_2023-10-04_23-39-55
photo_10_2023-10-04_23-39-55
photo_9_2023-10-04_23-39-55
photo_4_2023-10-04_23-39-55
photo_7_2023-10-04_23-39-55
photo_5_2023-10-04_23-39-55
photo_8_2023-10-04_23-39-55
photo_3_2023-10-04_23-39-55
photo_33_2023-10-04_23-39-55 photo_25_2023-10-04_23-39-55 photo_28_2023-10-04_23-39-55 photo_34_2023-10-04_23-39-55 photo_30_2023-10-04_23-39-55 photo_29_2023-10-04_23-39-55 photo_27_2023-10-04_23-39-55 photo_24_2023-10-04_23-39-55 photo_26_2023-10-04_23-39-55 photo_23_2023-10-04_23-39-55 photo_22_2023-10-04_23-39-55 photo_20_2023-10-04_23-39-55 photo_19_2023-10-04_23-39-55 photo_18_2023-10-04_23-39-55 photo_21_2023-10-04_23-39-55 photo_17_2023-10-04_23-39-55 photo_16_2023-10-04_23-39-55 photo_15_2023-10-04_23-39-55 photo_14_2023-10-04_23-39-55 photo_13_2023-10-04_23-39-55 photo_12_2023-10-04_23-39-55 photo_11_2023-10-04_23-39-55 photo_6_2023-10-04_23-39-55 photo_10_2023-10-04_23-39-55 photo_9_2023-10-04_23-39-55 photo_4_2023-10-04_23-39-55 photo_7_2023-10-04_23-39-55 photo_5_2023-10-04_23-39-55 photo_8_2023-10-04_23-39-55 photo_3_2023-10-04_23-39-55

مطالب مرتبط :

keyboard_arrow_up