این گروه در سال 92 به طور اختصاصی و حرفه ای شروع به فعالیت نمود که خوش بختانه با فعالیت های امدادی اعضای این گروه توانستیم تا حدودی به جامعه طبیعت گردی کمک کنیم.
گروه فمیلی آفرود در لیست امداد و نجات طبیعت گران ثبت گردید که اکثر امداد ها و کمک به راهدار خانه ها در شرایط بسیار سخت مانند بهمن و برف و سیل و گیر افتادن راننده با ماشین های خود در چالش های آفرودی از جمله کار های رفقای فمیلی آفرود بوده …
تمام برنامه ها و طبیعت گردی های این گروه رایگان بوده ( فقط یک لبخند ) که تمام برنامه ها با موفقیت انجام شده. که حتی عزیزانی از شهرستان های دور هم مارا همراهی کردند .

از دیگر کار های فمیلی آفرود حمایت از محیط زیست بوده. حتی تمام برنامه ها با هماهنگی محیط زیست انجام میگیرد …
{ با ما در مناطق بکر و دست نخورده همراه باشید و از طبیعت لذت ببرید  }

مروری بر رویداد های گذشته
فمیلی آفرود 1 (4)
فمیلی آفرود 1 (35)
فمیلی آفرود 1 (2)
فمیلی آفرود 1 (32)
فمیلی آفرود 1 (31)
فمیلی آفرود 1 (3)
فمیلی آفرود 1 (34)
فمیلی آفرود 1 (30)
فمیلی آفرود 1 (1)
فمیلی آفرود 1 (33)
فمیلی آفرود 1 (29)
فمیلی آفرود 1 (22)
فمیلی آفرود 1 (27)
فمیلی آفرود 1 (25)
فمیلی آفرود 1 (26)
فمیلی آفرود 1 (20)
فمیلی آفرود 1 (28)
فمیلی آفرود 1 (24)
فمیلی آفرود 1 (23)
فمیلی آفرود 1 (21)
فمیلی آفرود 1 (19)
فمیلی آفرود 1 (18)
فمیلی آفرود 1 (12)
فمیلی آفرود 1 (17)
فمیلی آفرود 1 (16)
فمیلی آفرود 1 (14)
فمیلی آفرود 1 (15)
فمیلی آفرود 1 (13)
فمیلی آفرود 1 (11)
فمیلی آفرود 1 (10)
فمیلی آفرود 1 (9)
فمیلی آفرود 1 (8)
فمیلی آفرود 1 (5)
فمیلی آفرود 1 (6)
فمیلی آفرود 1 (7)
فمیلی آفرود 1 (4) فمیلی آفرود 1 (35) فمیلی آفرود 1 (2) فمیلی آفرود 1 (32) فمیلی آفرود 1 (31) فمیلی آفرود 1 (3) فمیلی آفرود 1 (34) فمیلی آفرود 1 (30) فمیلی آفرود 1 (1) فمیلی آفرود 1 (33) فمیلی آفرود 1 (29) فمیلی آفرود 1 (22) فمیلی آفرود 1 (27) فمیلی آفرود 1 (25) فمیلی آفرود 1 (26) فمیلی آفرود 1 (20) فمیلی آفرود 1 (28) فمیلی آفرود 1 (24) فمیلی آفرود 1 (23) فمیلی آفرود 1 (21) فمیلی آفرود 1 (19) فمیلی آفرود 1 (18) فمیلی آفرود 1 (12) فمیلی آفرود 1 (17) فمیلی آفرود 1 (16) فمیلی آفرود 1 (14) فمیلی آفرود 1 (15) فمیلی آفرود 1 (13) فمیلی آفرود 1 (11) فمیلی آفرود 1 (10) فمیلی آفرود 1 (9) فمیلی آفرود 1 (8) فمیلی آفرود 1 (5) فمیلی آفرود 1 (6) فمیلی آفرود 1 (7)
فمیلی آفرود2 (10)
فمیلی آفرود2 (8)
فمیلی آفرود2 (11)
فمیلی آفرود2 (3)
فمیلی آفرود2 (9)
فمیلی آفرود2 (7)
فمیلی آفرود2 (6)
فمیلی آفرود2 (5)
فمیلی آفرود2 (4)
فمیلی آفرود2 (2)
فمیلی آفرود2 (15)
فمیلی آفرود2 (1)
فمیلی آفرود2 (14)
فمیلی آفرود2 (13)
فمیلی آفرود2 (12)
فمیلی آفرود2 (10) فمیلی آفرود2 (8) فمیلی آفرود2 (11) فمیلی آفرود2 (3) فمیلی آفرود2 (9) فمیلی آفرود2 (7) فمیلی آفرود2 (6) فمیلی آفرود2 (5) فمیلی آفرود2 (4) فمیلی آفرود2 (2) فمیلی آفرود2 (15) فمیلی آفرود2 (1) فمیلی آفرود2 (14) فمیلی آفرود2 (13) فمیلی آفرود2 (12)

مطالب مرتبط :

keyboard_arrow_up