کلوپ ملی سافاری یکی از زیر مجموعه های کانون جهانگردی و اتومبیلرانی می باشد که از سال 1392 در زمینه اکوتور و طبیعت گردی فعالیت دارد

این کلوپ در راستای اهداف ذاتی کانون جهانگردی و اتوموبیلرانی تنها متولی سافاری کشور بوده و در این راستا اهدافی نظیر ساماندهی فعالیت های سافاری ، آموزش دانش سافاری ، برگزاری رالی تورهای سافاری و همچنین برگزاری تورهای سافاری را در برنامه های خود دارد

مروری بر رویداد های گذشته

دوره آموزشی فشرده سافاری و مهارتهای طبیعت گردی کانون جهانگردی واتومبیلرانی ، کاخ نیاوران 26 الی 29 اردیبهشت 1402

دوره (16)
دوره
دوره (10)
(1)~2
دوره (14)
دوره (12)
دوره (15)
دوره (9)
دوره (13)
دوره (11)
دوره (8)
دوره (7)
دوره (5)
دوره (4)
دوره (6)
دوره (3)
دوره (16) دوره دوره (10) (1)~2 دوره (14) دوره (12) دوره (15) دوره (9) دوره (13) دوره (11) دوره (8) دوره (7) دوره (5) دوره (4) دوره (6) دوره (3)

رالی تور گردشگری خزر تا خلیج فارس به مناسبت روز ملی خلیج فارس

اردیبهشت 1402

رالی تور گردشگری خزر تا خلیج فارس به مناسبت روز ملی خل ( (16)
رالی تور گردشگری خزر تا خلیج فارس به مناسبت روز ملی خل (
رالی تور گردشگری خزر تا خلیج فارس به مناسبت روز ملی خل ( (13)
رالی تور گردشگری خزر تا خلیج فارس به مناسبت روز ملی خل (1)
رالی تور گردشگری خزر تا خلیج فارس به مناسبت روز ملی خل ( (11)
رالی تور گردشگری خزر تا خلیج فارس به مناسبت روز ملی خل ( (9)
رالی تور گردشگری خزر تا خلیج فارس به مناسبت روز ملی خل ( (14)
رالی تور گردشگری خزر تا خلیج فارس به مناسبت روز ملی خل ( (15)
رالی تور گردشگری خزر تا خلیج فارس به مناسبت روز ملی خل ( (12)
رالی تور گردشگری خزر تا خلیج فارس به مناسبت روز ملی خل ( (10)
رالی تور گردشگری خزر تا خلیج فارس به مناسبت روز ملی خل ( (8)
رالی تور گردشگری خزر تا خلیج فارس به مناسبت روز ملی خل ( (6)
رالی تور گردشگری خزر تا خلیج فارس به مناسبت روز ملی خل ( (7)
رالی تور گردشگری خزر تا خلیج فارس به مناسبت روز ملی خل ( (3)
رالی تور گردشگری خزر تا خلیج فارس به مناسبت روز ملی خل ( (4)
رالی تور گردشگری خزر تا خلیج فارس به مناسبت روز ملی خل ( (5)
رالی تور گردشگری خزر تا خلیج فارس به مناسبت روز ملی خل ( (16) رالی تور گردشگری خزر تا خلیج فارس به مناسبت روز ملی خل ( رالی تور گردشگری خزر تا خلیج فارس به مناسبت روز ملی خل ( (13) رالی تور گردشگری خزر تا خلیج فارس به مناسبت روز ملی خل (1) رالی تور گردشگری خزر تا خلیج فارس به مناسبت روز ملی خل ( (11) رالی تور گردشگری خزر تا خلیج فارس به مناسبت روز ملی خل ( (9) رالی تور گردشگری خزر تا خلیج فارس به مناسبت روز ملی خل ( (14) رالی تور گردشگری خزر تا خلیج فارس به مناسبت روز ملی خل ( (15) رالی تور گردشگری خزر تا خلیج فارس به مناسبت روز ملی خل ( (12) رالی تور گردشگری خزر تا خلیج فارس به مناسبت روز ملی خل ( (10) رالی تور گردشگری خزر تا خلیج فارس به مناسبت روز ملی خل ( (8) رالی تور گردشگری خزر تا خلیج فارس به مناسبت روز ملی خل ( (6) رالی تور گردشگری خزر تا خلیج فارس به مناسبت روز ملی خل ( (7) رالی تور گردشگری خزر تا خلیج فارس به مناسبت روز ملی خل ( (3) رالی تور گردشگری خزر تا خلیج فارس به مناسبت روز ملی خل ( (4) رالی تور گردشگری خزر تا خلیج فارس به مناسبت روز ملی خل ( (5)
کمیته تورینک و سافاری استان البرز (15)
کمیته تورینک و سافاری استان البرز (12)
کمیته تورینک و سافاری استان البرز (6)
کمیته تورینک و سافاری استان البرز (8)
کمیته تورینک و سافاری استان البرز (4)
کمیته تورینک و سافاری استان البرز (11)
کمیته تورینک و سافاری استان البرز (14)
کمیته تورینک و سافاری استان البرز (7)
کمیته تورینک و سافاری استان البرز (9)
کمیته تورینک و سافاری استان البرز (5)
کمیته تورینک و سافاری استان البرز (3)
کمیته تورینک و سافاری استان البرز (2)
کمیته تورینک و سافاری استان البرز (15) کمیته تورینک و سافاری استان البرز (12) کمیته تورینک و سافاری استان البرز (6) کمیته تورینک و سافاری استان البرز (8) کمیته تورینک و سافاری استان البرز (4) کمیته تورینک و سافاری استان البرز (11) کمیته تورینک و سافاری استان البرز (14) کمیته تورینک و سافاری استان البرز (7) کمیته تورینک و سافاری استان البرز (9) کمیته تورینک و سافاری استان البرز (5) کمیته تورینک و سافاری استان البرز (3) کمیته تورینک و سافاری استان البرز (2)

مطالب مرتبط :

keyboard_arrow_up